• Классификатор професій (Головна)
 • Классификатор професій (частина №1)
 • Классификатор професій (частина №2)
 • Классификатор професій (частина №3)
 • Классификатор професій (частина №4)
 • Классификатор професій (частина №5)
 • Классификатор професій (частина №6)
 • Классификатор професій (частина №7)
 • Классификатор професій (частина №8)
 • Классификатор професій (частина №9)
 • Классификатор професій (частина №10)
 • Классификатор професій (частина №11)
 • Классификатор професій (частина №12)
 • Классификатор професій (частина №13)

  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

  ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ
  наказом Держстандарту України
  від 27 липня 1995 р. N 257 


  ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

  КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
  ДК 003-95

  Чинний від 01.01.96 

  Із змінами і доповненнями, внесеними
   наказами Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
  від 14 травня 1998 року N 314,
   від 18 жовтня 1999 року N 283,
   від 10 жовтня 2000 року N 589,
  наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
  від 15 квітня 2002 року N 230,
   наказами Державного комітету України з питань технічного
   регулювання та споживчої політики
   від 13 червня 2003 року N 105,
   від 28 квітня 2005 року N 101

  (З 1 квітня 2006 року цей Класифікатор буде скасовано згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року N 375)


  (У тексті наказу термін "устава" замінено на термін "установка" у відповідному відмінку згідно з наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 14 травня 1998 року N 314)


  ВСТУПНА ЧАСТИНА

  Класифікатор професій (а подальшому - КП) є складовою частиною державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

  Під час розроблення КП за основу було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій 1988 року (ISCO-88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією. 

  КП використовується в автоматизованих системах керування для вирішення таких завдань:

  - розрахунків чисельності робітників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо;

  - систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками;

  - аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються, тощо; 

  - підготовки статистичних даних для періодичних оглядів з статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці (МОП);

  - вирішення питань контролю і аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування трудящих.

  Класифікація ґрунтується на концепціях ISCO-88 про роботу та кваліфікацію.

  Робота - певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

  Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.

  У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографістка тощо).

  Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.

  Об'єктами класифікації в КП є професії.

  Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.

  Кваліфікація визначається рівнем освіти і спеціалізацією.

  У розділах 5, 7 та 8, крім того, використовується також додаткова, порівняно з ISCO-88, ознака, а саме - кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються. 

  Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.

  Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з вироблюваною продукцією чи надаваними послугами і відповідає більш-менш деталізованому колу професійних завдань та обов'язків.

  Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду робітників, здатних виконувати відповідні завдання та обов'язки. У розділах 5, 7 та 8 ця ознака використовується для виділення груп професій, пов'язаних з виконанням робіт високої, середньої та низької кваліфікації. Професії, пов'язані з виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста. До професій, пов'язаних з виконанням робіт низької кваліфікації, належать професії з діапазоном тарифних розрядів, верхня межа якого не перевищує третього розряду. Інші професії у розділах 5, 7 та 8 стосуються професій, пов'язаних з виконанням робіт середньої кваліфікації.

  Структурно класифікатор складається з кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій).

  Абетка кодів складається з цифр від 0 до 9 та крапки.

  Схему ієрархічної структури кодових позначень наведено на рисунку 1.

    

  Рисунок 1

  Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності:

  - рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи професій);

  - спеціалізація (другий, третій, четвертий рівні класифікації - підрозділи, класи та підкласи професій);

  - кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п'ятий рівень класифікації - групи професій).

  Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.

  Код підрозділу складається з коду розділу та однозначного коду підрозділу.

  Код класу складається з коду підрозділу та однозначного коду класу.

  Код підкласу складається з коду класу та однозначного коду підкласу.

  Частина підкласів поділяється на групи.

  Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду групи.

  Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці 1.

  Таблиця 1

  Класифікаційне угруповання 

  Код 

  Назва 

  Розділ 

  Кваліфіковані робітники з інструментом 

  Підрозділ 

  72 

  Робітники металургійних та машинобудівних професій 

  Клас 

  722 

  Ковалі ручного кування та інструментальники 

  Підклас 

  7222 

  Інструментальники 

  Група 

  7222.1 

  Інструментальники (на роботах високої кваліфікації) 


  У додатках А і Б відповідно наводяться покажчик професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями і абетковий покажчик професійних назв робіт. Для полегшення користуванням КП у додатках А та Б наводяться також коди ОКПДТР (Общесоюзного классификатора профессий, должностей и тарифных разрядов. 186016. М.: Экономика, 1991) і номери випусків ЕТКС (Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих). 

  На підприємствах, в установах і організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку в трудові книжки працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А та Б. Від назв, зазначених у додатках А та Б, можуть утворюватися похідні назви робіт та посад доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.), наведених у додатку В.

  Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, може визначатися:

  - складова професійної назви роботи, наприклад, директор установи (підприємства, організації) культури, начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіоуправління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.), керівник художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій);

  - вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник (водне господарство);

  - загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, який може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений морський (супервайзер);

  - споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).

  У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці, потребує конкретного визначення, наприклад, начальник центру управління повітряним рухом, маркетолог, кінооператор бортовий, докмейстер.

  Підготовку змін та доповнень до КП здійснює Міністерство праці та соціальної політики України разом з Державною установою Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України (ДУ НДІ соціально-трудових відносин).

  Зміни до КП затверджуються Держспоживстандартом України.

  З введенням у дію КП втрачає чинність ОКПДТР.

  Ведення КП здійснюється ДУ НДІ соціально-трудових відносин.

  (абзаци із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
   стандартизації, метрології та сертифікації України від 15.04.2002 р. N 230,
   в редакції наказу Державного комітету України з питань
   технічного регулювання та споживчої політики від 28.04.2005 р. N 101)


 • Работа в Киеве (экспорт)
  Новости nowyny.eu/ за июль ищите на Nowyny.eu/.

  Работа в Донецке